تولید - محصول

 • OLYHEXAMETHYLENE BIGUAIDINE HYDROCHLORIDE (PHMB)

  OLYHEXAMETHYLENE BIGUAIDINE HYDROCHLORIDE (PHMB)

  PHMB نوع جدیدی از پلیمرهای چند منظوره باکتری کش و باکتریواستاتیک است. یونیزاسیون را در محلول آبی تولید خواهد کرد. قسمت آب دوست آن حاوی برق مثبت قوی است. این می تواند انواع باکتری ها و ویروس ها را که معمولاً الکتریسیته منفی هستند ، به غشای سلول وارد کرده ، از سنتز لیپوزوم ها در غشا جلوگیری کرده ، باعث مرگ سلول شده و بهترین اثر ضد باکتری را به دست آورد.

  CAS: 32289-58-0
  فرمول مولکولی: (C8H17N5) وزن مولکولی n.xHCl 433.038 :
  ساختار مولکولی: